Архива Категорије: Гласник бр.8-9

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ – ПЉЕВЉАЦИ У СЛУЖБИ ДИПЛОМАТИЈЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (1919 – 1945)

Указом регента Александра од 7/20. децембра 1918. формиран је Ми-
нистарски савјет Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, са 17. министар-
става, међу којима и Министарство иностраних дјела (MIP). Овим актом је
практично дотадашње Министарство иностраних дјела Краљевине Србије
преименовано у Министарство иностраних дјела Краљевства Срба, Хрва-
та и Словенаца. Министарство је наставило да ради у новој држави са
постојећом дипломатском и конзуларном мрежом у иностранству. Двана-
ест посланства Краљевине Србије наставило је рад практично без прекида.
Четири посланства обновила су рад након обнове дипломатских односа са
државама ратним противницима (1920), односно 1924, док је посланство
у Москви обновљено тек 1940. године. Са осталих (13) држава постепе-
но су успостављани дипломатски односи.1 За првог министра иностраних

Мр Аднан ПРЕКИЋ – НАУЧНО – МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ ПЉЕВАЉА ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА

Покушај да се прошири и превазиђе граница традиционалне историо-
графије, заокупљене феноменима политике, сукоба, пожељних теза и идеја,
увијек је била преокупација историографа. Свака нова генерација историча-
ра покушавала је да прошлост сагледа у цјеловитости друштвеног живота,
умјесто црно-бијелих представа. То је захтјевало трагање за новим мето-
долошким приступима истраживању и провјери класичних и традиционал-
них научних метода. Због тога критичко преиспитивање и истраживачко
употпуњавање написаног свакој генерацији истраживача отвара хоризонте
неистраженог, неосвијетљеног, често свјесно затамљеног и уклопљено у
матрицу „јединог исправног” историјског знања.

Др Мирко ПЕЈОВИЋ – ЛИЧНОСТ У СПЕКТРУ ОД УНИВЕРЗАЛНОГ ДО РЕГИОНАЛНОГ

Човек као биће не може постојати, а да нема личности. Природа се по-
старала уз сложене биопсихолошке и спољне утицаје да ствара општу раз-
новрсност личности. Још нико није пронашао две апсолутно идентичне лич-
ности. Чак и једнојајчани близанци психолошки се разликују у појединим
финесама. У сложеном биоинжењерингу хипотетичног будућег клонирања
личности и клонирана личност као копија дародавца неће бити апсолутно
идентична.