PEĆINA POD GOSPIĆA VRHOM

sl.01 Pećina pod Gospića vrhom

Prilikom arheoloških iskopavanja na lokalitetima Mališina pećina i Medena stijena, u gornjem toku rijeke Ćehotine u Vruljsko-ljutićkoj i Mataruškoj kotlini, na lokalitetu Pećina pod Gospića vrhom, registrovano je paleolitsko nalazište, takođe  smješteno uz Ćehotinu, na prostoru između Vrulje i Ljutića. Određena arheološka istraživanja sprovedena 1982. godine potvrdila su da je ovaj paleolitski lokalitet dugo vremena korišten kao stalno ili povremeno stanište praistorijskog čovjeka. Nažalost, usled erozivnih procesa, sedimenti sa prisustvom ljudkih tragova vremenom su se osipali i nestajali, tako da je do našeg doba sačuvan dosta skroman dokumentacioni materijal. Međutim, on ipak daje mogućnost djelimične rekonstrukcije ovog najstarijeg perioda kulturne istorije pljevaljskog kraja. sl.02 Pecina pod Gospica vrhomKremenu alatku, odnosno stepenasto retuširanu postrušku pronađenu na ovom lokalitetu, akademik Dragoslav Srejović analogno je vezao sa postruškama čovjeka neandertalskog tipa pronađenim na  lokalitetima Krapina u Sloveniji i Veternica u Hrvatskoj, kao i postruškama sa lokaliteta sjeveroistočne Bosne i Šumadije. Postruška pripada starijem kamenom dobu i datovana je među najstarije kameno oruđe pronađeno u Crnoj Gori, a njene odlike Musterijenske kulture ukazuju na činjenicu da je Pećina pod Gospića vrhom bila nastanjena negdje u periodu od 50 000 do     40  000 godina p.n.e.

Na lokalitetu Pećina pod Gospića vrhom, smještenom u gornjem toku rijeke Ćehotine (Opština Pljevlja), 1982. godine otkriveno je paleolitsko nalazište koje pripada starijem kamenom dobu. Pronađeni materijal, sa karakteristikama tzv. musterijenske kulture, datovan je među najstarije kameno oruđe otkriveno u Crnoj Gori i potvrđuje činjenicu da je ovaj lokalitet bio nastanjen u periodu od
50 000 do 40 000 godina p.n.e.