Arhiva Oznaka: Beč

Dr Gordana TOMOVIĆ – DETALJNI OPIS SANDŽAKA PLEVLJE 1899. GODINE

Pod naslovom Detailbeschreibung des Sandžaks Plevlje und des Vilajets Ko-
sovo poslednje godine XIX veka u carskoj dvorskoj štampariji u Beču štam-
pana je knjiga malog formata sa više karata i skica. U stvari, to je priruč-
nik vojne tajne službe, nastao na osnovu rukopisnog elaborata austrijskih
agenata iz 1885/6. godine, tajnog kartiranja tokom 1892. godine i rekognosciranja
terena i studije k.u.k. oficira u periodu od 1895. do 1897. godine.
I format i sadržaj knjige prilagođeni su nameni – da služi kao vojni bedeker,
putni priručnik, a o dugotrajnoj upotrebi svedoče dopune iz 1900.
i 1909. godine sa dva nova priloga, i ubačenim, naknadno štampanim listovima
na nekoliko mesta, gde je svaka promena na terenu i uočena pogreška
odmah ispravljena, a prethodni tekst precrtan.

Đorđije JOKSIMOVIĆ – SKUP SRPSKIH KNEZOVA U PLJEVLJIMA 22. JANUARA 1964. GODINE

Krajem sedamnaestog veka Turska je bila na vrhuncu vojne i političke moći. Preterane represalije bečkog dvora izazvale su u Mađarskoj novi ustanak koji je predvodio Tekeli. Tekeli je zatražio pomoć Turaka.
Veliki vezir Kara Mustafa Ćuprilić 1683. sa velikom vojskom od 230.000 ljudi krenuo je na Beč. Opsada Beča trajala je dva meseca.