MEDENA STIJENA

sl.01 Medena stijena

Medena stijena je još jedan praistorijski lokalitet, takođe smješten u kanjonu Ćehotine, nešto niže od ostalih. Istraživan je punih devet godina (1983-1991), a pronađeni materijal, veoma brojan i sadržajan, potvrđuje kontinuitet života čovjeka i u vremenu posle 12 000 god. p.n.e. i to sve do 2 000 p.n.e. Dakle, taj lokalitet je i svjedok vemena sredine devetog milenijuma kada dolazi do promjene klime, otopljavanja, kraja ledenog doba i početka poslednje geološke epohe, tzv. Holocena.  Medena stijena je svjedok i vremena od 5000 god.   p.n..e., kada opšta klima dostiže svoj optimum i kada u gotovo cijeloj jugoistočnoj  Evropi počinje mlađe kameno doba, tzv. Neolit.