Архива Ознака: Мр Аднан ПРЕКИЋ

Мр Аднан ПРЕКИЋ – НАУЧНО – МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ ПЉЕВАЉА ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА

Покушај да се прошири и превазиђе граница традиционалне историо-
графије, заокупљене феноменима политике, сукоба, пожељних теза и идеја,
увијек је била преокупација историографа. Свака нова генерација историча-
ра покушавала је да прошлост сагледа у цјеловитости друштвеног живота,
умјесто црно-бијелих представа. То је захтјевало трагање за новим мето-
долошким приступима истраживању и провјери класичних и традиционал-
них научних метода. Због тога критичко преиспитивање и истраживачко
употпуњавање написаног свакој генерацији истраживача отвара хоризонте
неистраженог, неосвијетљеног, често свјесно затамљеног и уклопљено у
матрицу „јединог исправног” историјског знања.

Мр Аднан ПРЕКИЋ – ПОЛИТИКА ЦРНЕ ГОРЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ 1912 / 13.ГОДИНЕ У ИЗВЈЕШТАЈИМА МИНИСТАРСТВА КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Од почетка конституисања Црне Горе као самосталне државе у XVIII ви-
јеку па до губитка њене државности, територијалне аспирације на области
у њеном окружењу, прије свега османске, биле су детерминанте на којима
је почивала и у складу са којима се развијала и конституисала црногорска
државност.