Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ – DELATNOST KOTORSKOG VLASTELINA I TRGOVCA PETRA BUGONA (BUGONOVA) U PRVOJ POLOVINI XIV VEKA

Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ – DELATNOST KOTORSKOG VLASTELINA I TRGOVCA PETRA BUGONA (BUGONOVA) U PRVOJ POLOVINI XIV VEKA
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Petar Bugon stupa na poslovnu i javnu scenu u Kotoru 1326. godine
kao zreo poslovan čovek. Već krajem 1326. javlja se kao sposoban i uspešan
trgovac. On ulazi već tokom 1326. godine u kreditne i trgovačke poslo-
ve, ne samo sa Kotoranima i susednim Dubrovčanima, već i sa poznatim
trgovcima iz Venecije. Kada se rodio Petar Bugon nema vesti. O Petrovom
detinjstvu i ranoj mladosti izvori ćute. Oba brata, Petar i Toma Bugon,
istovremeno stupaju na javnu i poslovnu scenu u Kotoru. Petar se bavio
trgovačkim poslovanjem i sklapao je mešovita trgovačka društva sa svojim
sunarodnicima. Dubrovčanima i Mlečanima. Zahvaljujući uspešnom bav-
ljenju trgovinom stekao je veliki kapital, koji je ulagao u nepokretnu imo-
vinu u Kotoru i Srbiji. On je, kao svi veliki trgovci, istovremeno davao
i uzimao kredite, posebno onda kada mu je bio potreban gotov novac da bi
ga investirao u robu. Petar se javlja u Kotoru u ulozi poverioca, jemca i
dužnika. Trgovao je solju, metalima (srebrom i olovom) i drugom robom.