STEĆCI NA TERITORIJI OPŠTINE PLJEVLJA – MATARUGE-MOLIKA

STEĆCI NA TERITORIJI OPŠTINE PLJEVLJA - MATARUGE-MOLIKA

U selu Mataruge, udaljenom od Pljevalja 20 km prema jugoistoku, na brežuljku zvanom Molika, nalazi se nekropola sa stećcima. Stećci se nalaze u savremenom pravoslavnom groblju gdje se i dalje vrši sahranjivanje pokojnika, pa se može pretpostaviti da je dio njih koji se nalaze neposredno uz novije grobove dislociran sa mjesta na kome se prvobitno nalazio. Najveći broj spomenika se nalazi u sjevernom dijelu groblja, na samom ulazu (tri primjerka su izvan ograde groblja), manji dio u sredini, dok se u južnom dijelu groblja nalaze ruševine crkve-kapele u koje je ugrađen manji broj stećaka.
Podatke o ovoj nekropoli nalazimo kod Bešlagića koji bilježi da se na nekropoli nalazi 44 stećka – 2 ploče, 35 sanduka i 7 slemenjaka. Veliki broj stećaka je, iako se pretpostavlja da su bili dobro obrađeni, oštećen, okrnjen ili utonuo u zemlju. Spomenici su postavljeni u nizove, u pravcu istok-zapad, osim pet primjeraka koji su orijentacije sjever-jug.
Ukrašeno je 7 primjeraka – 2 sanduka i 5 slemenjaka, a 4 sljemenjaka imaju četvorovodni krov.
Na nekropoli je evidentirano 63 spomenika, a prema obliku njihov odnos je sledeći: 30 ploča, 8 sanduka, 2 sanduka specifičnog oblika, 3 sljemenjaka, 4 sljemenjaka sa postoljem, 3 stuba i 13 spomenika čiji oblik nije moguće identifikovati. Uglavnom su postavljeni u pravcu istok-zapad, a najveći broj onih koji odstupaju od ovog pravca nalazi se u južnom dijelu groblja gđe se nalaze ostaci crkve-kapele i dijelu oko nje, pa je evidentno da su oni dislocirani.
Najveći broj spomenika oblika ploče koje nalazimo na nekropoli je grube izrade, utonuo u zemlju ili pak neobrađen. Uglavnom su postavljene u pravcu istok-zapad, osim dvije – jedna u sjevernom dijelu groblja koja je orijentisana u pravcu sjever-jug, i druga koja se nalazi izvan ograde groblja i postavljena je u pravcu sjeveroistok-jugozapad. U središnjem dijelu groblja još dvije ploče odstupaju od osnovnog pravca, ali s obzirom na to da se nalaze u neposrednoj blizini novih grobova, vjerovatno su dislocirane, kao i one koje se nalaze u južnom dijelu groblja. Najveći broj ploča je dužine oko 150 cm, svega njih nekoliko imaju manje dimenzije, dužine ispod 100 cm. Ukrašeno je sedam primjeraka, dok su kod ostalih gornje površine veoma oštećene ili slabo obrađene. Prilikom utvrđivanja oblika spomenika od kojih je veliki broj utonuo u zemlju, i ovde je primijenjen kriterijum po kome sve spomenike do 30 cm visine treba svrstati u ploče dok se ne potvrdi suprotno.

Tokom 2012. godine, dva stećka su odnešeni u Narodni muzej Crne Gore i danas se nalaze u Lapidarijumu u dvorištu Njegoševog muzeja Biljarde na Cetinju (jedan koji se nalazio prije ulaza u groblje i drugi neposredno nakon samom ulaza).

 

Foto galerija stećaka u Matarugama – Molika