Arhiva Oznaka: imena orijentalnog porijekla

Dr Dragana KUJOVIĆ – ANTROPONIM KAO IZRAZ KULTURNE POSEBNOSTI

Predmet onomastičkih istraživanja u ovom radu bila su imena
orijentalnog porijekla, preuzeta iz arapskog, turskog i persijskog jezika,
potpuno prilagođena fonetskom sistemu, morfološkim, odnosno tvor-
benim modelima našeg jezika. Među ova imena pribrojana su i ona koja
svojom formom i glasovnim sklopom samo podsjećaju na imena orijentalnog
porijekla, ali su, zapravo bez etimona ili je on u najmanju ruku sasvim
nejasan. U ovu grupu neologizama, smatrali smo, spadaju i imena koja su u
najvećem broju slučajeva nastala na isti ili sličan način i koincidiraju
sa imenima evropskog, odnosno neorijentalnog porijekla i kod njih se,
može se reći, desila naknadna etimologizacija.