Arhiva Oznaka: Diplomatija

Milić F. PETROVIĆ – PLJEVLJACI U SLUŽBI DIPLOMATIJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE (1919 – 1945)

Ukazom regenta Aleksandra od 7/20. decembra 1918. formiran je Mi-
nistarski savjet Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, sa 17. ministar-
stava, među kojima i Ministarstvo inostranih djela (MIP). Ovim aktom je
praktično dotadašnje Ministarstvo inostranih djela Kraljevine Srbije
preimenovano u Ministarstvo inostranih djela Kraljevstva Srba, Hrva-
ta i Slovenaca. Ministarstvo je nastavilo da radi u novoj državi sa
postojećom diplomatskom i konzularnom mrežom u inostranstvu. Dvana-
est poslanstva Kraljevine Srbije nastavilo je rad praktično bez prekida.
Četiri poslanstva obnovila su rad nakon obnove diplomatskih odnosa sa
državama ratnim protivnicima (1920), odnosno 1924, dok je poslanstvo
u Moskvi obnovljeno tek 1940. godine. Sa ostalih (13) država postepe-
no su uspostavljani diplomatski odnosi.1 Za prvog ministra inostranih