Arhiva Oznaka: Kraljevina Jugoslavija

Milić F. PETROVIĆ – PLJEVLJACI U SLUŽBI DIPLOMATIJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE (1919 – 1945)

Ukazom regenta Aleksandra od 7/20. decembra 1918. formiran je Mi-
nistarski savjet Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, sa 17. ministar-
stava, među kojima i Ministarstvo inostranih djela (MIP). Ovim aktom je
praktično dotadašnje Ministarstvo inostranih djela Kraljevine Srbije
preimenovano u Ministarstvo inostranih djela Kraljevstva Srba, Hrva-
ta i Slovenaca. Ministarstvo je nastavilo da radi u novoj državi sa
postojećom diplomatskom i konzularnom mrežom u inostranstvu. Dvana-
est poslanstva Kraljevine Srbije nastavilo je rad praktično bez prekida.
Četiri poslanstva obnovila su rad nakon obnove diplomatskih odnosa sa
državama ratnim protivnicima (1920), odnosno 1924, dok je poslanstvo
u Moskvi obnovljeno tek 1940. godine. Sa ostalih (13) država postepe-
no su uspostavljani diplomatski odnosi.1 Za prvog ministra inostranih

Milić F. PETROVIĆ – DRŽAVNI RODOSLOV KRALJEVINE JUGOSLAVIJE/SHS 1918 – 1941. GODINE, PROSVETNI PREGLED, BEOGRAD, 2008.

Uzvišenje nauci, dobitak Otadžbini, blagodat čitaocu, to je ovde – usrd-
no naslovom rečeno – rodoslov jugoslovenske države, njene pojave i posto-
janja u vremenu između Prvog i Drugog svetskog rata.
Celokupnost države, unutar znatne sastavke, pravilna dvojnost razme-
šta i skupno uobličava: po vremenu kao obaveznom označenju, i naučnim
pristupom dogođenim zbivanjima i zavedenim odnosima; istorijska istina
neprikosnoveno da slovi, zaista tako visokom odlikom ove knjige.
Milić F. Petrović je filozofski gledao jedinstvenim a istoriograf-
ski protumačio spojno razlučnim sastojstvo jugoslovenske države, redosle-
dom shodnim njenom postanku po razvoju, uređenosti vladavine i spontano
kretane javne društvenosti. Narodnu zajednicu, vrhovnost vladara, vidove
vlasti, ustanove po stupnjevima nadležnosti, političke činioce s utica-
jem na vladavinu, vojno moćstvo države, veroispovedne duhovnosti stanov-
ništva, obradio je on prema stvoru i izgledu postojećih svojstava, svaku
posebnost do obima potrebnog poglavlja.