Архива Ознака: Манастир Свете Тројице

Др Недељко РАДОСАВЉЕВИЋ – НЕКОЛИКО ИЗВОРА О ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ И ХЕРЦЕГОВАЧКОЈ МИТРОПОЛИЈИ ПОД ДУХОВНОМ ВЛАШЋУ ВАСЕЉЕНСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ (1766 – 1878) (методолошки приступ њиховој анализи)

Од укидања Пећке патријаршије 1766, до Берлинског конгреса 1878, чије
одлуке су донеле значајне геополитичке промене на Балканском полуострву,
Пљевља и пљеваљски крај су, после Мостара, били међу најзначајнијим
деловима Херцеговачке митрополије.2 То потврђује како активан духовни
живот манастира Свете Тројице, тако и постојање већег броја цркава и ма-
настира на подручју Пљеваља и околине.

Др Гордана ТОМОВИЋ – КТИТОРИ МАНАСТИРА СВЕТЕ ТОЈИЦЕ ПЉЕВАЉСКЕ

О настанку манастира Свете Тројице и о његовим оснивачима познати
су различити извори, међу којима су најстарији записи у рукописним цркве-
ним књигама који се јављају од 1537. године, затим два ктиторска натписа на
живопису у призиданој припрати из 1592. године и три сигниране ктиторске
композиције, од којих је једна о оснивању храма у наосу, друга о оснивању
припрате и трећа о секундарном ктитору приложнику, сви настали послед-
ње деценије XVI века. За несагласне податке из натписа и писаних извора,
а нарочито за различиту слику цркве на двема ктиторским композицијама,
понуђена су релативно прихватљива решења, али су и поред тога поједина
питања остала отворена.1 Међу њима се на првом месту поставља питање
да ли је ту постојало старије црквено седиште. На основу познате забране
турских власти да се православни црквени центри могу само обнављати на
старим темељима, а никако подизати нови, претпостављало се да је и црква
Свете Тројице пљеваљске настала на старијој црквеној грађевини.