Arhiva Oznaka: Zapisi jednog patriote

Mr Vukić ILINČIĆ – VUKSAN MRDAK O SVOM VREMENU – DRUGI SVJETSKI RAT U VRANEŠU

Pred kraj života, sad već počivši Vuksan Jovanov Mrdak iz Barica,
objavio je knjigu pod naslovom: „Zapisi jednog patriote“, Podgorica, 1998,
349 strana.
Vuksan Mrdak je, inače, prijeratni student beogradskog univerziteta
i pravnik čija je sudbina bila skopčana sa vremenom Drugog svjetskog rata,
uglavnom u zavičaju i široj okolini: pljevaljskom, bjelopoljskom, mojkovač-
kom i kolašinskom kraju.
Knjiga je dio autobiografskog rukopisa, napisanog u „svrhu komunika-
cije“ sa njegovim budućim potomcima. Ideja dajedan dio tih zapisa izdvoji
i publikuje, kako je naglašeno u uvodnom dijelu knjige, nastala je zato što
„savremeni akteri političke scene u Crnoj Gori ne samo da ne rade na po-
mirenju nacije, već insistiraju na nacionalnom razdoru koji su u II svjet-
skom ratu napravili komunisti“. Saznanje da će se, zahvaljujući aktuelnoj
politici, „naš Srpski narod i dalje dijeliti“, nije ga ostavilo na miru,
tim prije, kako sam kaže, što je bio svjestan da
neminovno vodi u građanski rat“.