Arhiva Oznaka: Radoman Risto Manojlović

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA (Izvještaj za 2008. godinu)

U saradnji sa Odborom za obnovu manastira Dovolja, Zavičajni muzej je
građevinskim radovima tokom 2008. godine započeo prvu fazu rekonstruk-
cije manastirskih konaka. Na osnovu rezultata ranije sprovedenih siste-
matskih arheoloških istraživanja u dijelu manastirskih konaka, tokom
prošle godine urađena je sva neophodna projektna dokumentacija za njegovu
rekonstrukciju. U skladu sa Zakonom, projektna dokumentacija je ovjerena
od strane nadležnog Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture sa
Cetinja.

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA – IZVJEŠTAJ ZA 2006. I 2007. GODINU

Realizacija Projekta obnove manastira Dovolja, započeta još 1999.
godine, odvijala se i tokom 2006. godine. Obuhvatala je nastavak i završetak
sistematskih arheoloških iskopavanja manastirskih konaka započetih
tokom 2005. godine, kao i završne građevinske radove na fasadama crkve.
Arheološka istraživanja konaka manastira Dovolja trajala su od
15.08.2006. do 31 .VIII 2006. godine. Stručnu ekipu su sačinjavali arheolog
mr Pero Praštalo, rukovodilac radova na terenu i Neda Dimovska, arheo-
log-antropolog. Pored stručne ekipe, na terenu je bilo stalno prisutno i
četiri fizička radnika.
U planu za kampanju 2006. godine bilo je istraživanje spoljnjeg pro-
stora oko konaka, započetog u 2005. godine. Tokom navedenog perioda, u potpunosti
je istražena površina oko konaka i time su stvoreni uslovi za
njegovu obnovu.
Sa arheološkim radovima u 2006. godini započelo se oko jugoistočnog
ugla konaka, otvaranjem sonde dimenzije 4,5 h 2,5 m. Iskopavanjem u ovoj
sondi, koja je pratila istočni zid, počevši od jugoistočnog ugla, otkri-
ven je stariji prilaz ulazu konaka sa ostacima stepeništa, kao i kameni
postament koji je nosio jedan od drvenih stubova trema. Prostor između
starijeg prilaza i jugoistočnog ulaza u konak odvojen je suhozidom, koji je
zajedno sa novijim prilazom sa sjeverne strane, otkriven tokom kampanje
iz 2005. godine. Zanimljivo je da je u ovoj sondi, ispod humusa označenog
kao sloj A, sloj B bio sastavljen isključivo od kamena srednjih dimenzija.
Taj sloj se postepeno gubio idući ka zapadu, što jasno ukazuje da je zapravo
prostor oko crkve bio nasipan tim kamenom, odnosno nivelisan. Shodno
tome, otvorena je sledeća sonda, duž južnog zida konaka dimenzije 12 h 1,5
m. Iskopavanjem u ovoj sondi konstatovana su dva kulturna sloja. Sloj A je
predstavljao humus, a B je bio sastavljen od sitnijeg i krupnijeg kamena saeološka
istraživanja konaka manastira Dovolja trajala su od 15.08.2006. do 31 .VIII 2006. godine.

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA – IZVJEŠTAJ ZA 2005.GODINU

U sklopu realizacije Projekta obnove manastira Dovolja, započete 1999. godine, Zavičajni muzej je tokom ljeta 2005. godine sproveo jednomjesečna sistematska arheološka istraživanja manastirskih konaka, izvršio građevinske radove oblaganja poda kamenog temeljnog zida zvonika i sagradio klupe za sjedenje u sklopu samog zvonika.

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – PEDESET GODINA POSTOJANJA ZAVIČAJNOG MUZEJA U PLJEVLJIMA

Prema kriterijima i principima IKOM-a (međunarodnog komiteta za muzejsku organizaciju), u skladu sa kojima je zakonski uređena i jugoslovenska muzejska djelatnost, muzeji, po definiciji, kao najpouzdaniji svjedoci vremena, predstavljaju kulturno-naučne, istraživačke i didaktičke ustanove, sa ciljem da sistematski istražuju, prikupljaju, sređuju, čuvaju, zaštićuju, obrađuju, proučavaju, izlažu svoj materijal i publikuju rezultate rada, koji pomažu u rasvjetljavanju kulturno-istorijske prošlosti određene društvene sredine.

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA (Izvještaj za 2003. i 2004. godinu)

Nakon uspješne četvorogodišnje kamianje radova na realizaciji Projekta obnove manastira Dovolja, koja je inače tekla po utvrđenoj projektnoj dokumentaciji izrađenoj od strane arhitekti Marije Jovin i Siniše Temerinskog iz Beograda, a prihvaćenoj i ovjerenoj od nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore iz Cetinja, građevinskim radovima tokom 2003. i 2004. godine ušlo se u završnu fazu rekonstrukcije manastirske crkve.